MECLİS GÜNDEMİ

    Yıl:          Ay:       Gün:        
  

 -AÇILIŞ
- YOKLAMA
- BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI
01/07/2019 TARİHİNDE SAAT 14:00’DA YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINA AİT
GÜNDEM:
1- Pazarkapı Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında taşınmazını konut ve işyeri
karşılığında Toplu Konut İdaresi’ne devreden hak sahiplerine verilecek taşınmazlarla
ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesinin müzakeresi.
2- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Pelitli Mahallesinde bulunan ve imar planında trafo yeri
olan 540 ada 1 No.lu parsel ile 541 ada 1 No.lu parseldeki taşınmazların TEDAŞ Genel
Müdürlüğüne bedelsiz devrinin müzakeresi.
3- İlçemizin, personel dayalı olmayan kent temizliğinin gerçekleştirilmesi için muhtelif iş
makinelerinin, temizlik hizmet araçlarının çalıştırılması, bilgi yönetimi ve organizasyonu
hizmet alımı işinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 67.maddesine istinaden ihale
edilmesinin müzakeresi.
4- 05/02/2008 Tarih ve 26778 Sayılı Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin şehrimizde
uygulamaya koyulduğu 01/01/2011 tarihinden önce ruhsatlı olan binalardaki yangın
merdivenleri ve yangın kapıları için, 12/06/2002 tarih ve 2002/4390 sayılı Yangından
Korunma hakkında yönetmeliğe göre yapı kullanma belgesi verilmesi hususunun
müzakeresi.
5- Ortahisar ilçesi, Konaklar Mahallesi, 7 pafta, 135 No.lu parselle ilgili alınan Belediye
Meclisinin 11.11.2013 tarih ve 298 sayılı kararının iptali ile ilgili Trabzon İdare
Mahkemesinin 16.05.2019 tarih ve 2019/440 esas, 2019/507 karar sayılı kararının
müzakeresi.
6- 1 Nolu Beşirli Mahallesi, 2768 ada, 1 No.lu parsel ve çevresi ile ilgili plan değişikliğinin
müzakeresi.
7- Ortahisar ilçesi, Dolaylı Mahallesi G63a05c2d pafta, 3582 ada, 368-369 ve 370 No.lu
parsellerle ilgili 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının müzakeresi.

İHALE DUYURULARI